Antropozofi

  1. Korona en de gekte van onze tyt
  2. Meditasi en gebet
  3. Elementenwezens
  4. Vrye school
  5. België

Korona en de gekte van onze tyt

’t Is me wat hee, dat zo veel mensen volledix hun verstant lyken te verlizen omdat er een griepvirus rontwaart, dat weliswaar wat heftiger lykt dan de meeste jaren, maar als je alles rustig bekykt redelik onsxuldix is. Hier enkele links naar interessante kommentaren.

Jos Verhulst
schreef Corona-commentaren, waarin hy met name het ‘ekspertendom’ op de korrel neemt en terloops de Belgise politiek fileert, waarvan hier de laatste update.
Thomas Mayer
heeft ook een verzameling teksten om de korona-krizis te verteren samengestelt. Vooral de twede.
Van Thomas ook het boekje: Spirituele noodweer in de Corona-crisis – 28 meditaties, ook vertaald in het Nederlands te krygen. Aanrader!

Meditasi en gebet

In het kader van meditasikursussen by Thomas Meyer hep ik de volgende meditasi vertaalt: Het oplossen van blokkaden.

Ook by Thomas Mayer deet ik eens een kursus waaruit ik deze oefening hep opgeschreven: steenmeditasi.

Verder hep ik meerdere meditasies van met name Rudolf Steiner gebruikt. Daarby hep ik telkens een ygen vertaling gemaakt, omdat er geen was (of ik ze niet hat), of omdat ik niet tevreden was met de bestaande. Ook enkele gebeden. Mischien hep je er wat aan. Voel vry om te gebruiken.

Onze Vader

Op bazis van een gesprek met Advait van Hulzen, die het Grieks vertaalde, en losjes op de Onze Vadervertaling die de Kristengemeenschap gebruikt. Verdere inspiratie en een belangrijke wijziging met name aan de middelste regel door het artikel Ho’oponopono en het Onze Vader van Jos Verhulst.

Onze Vader, die in de Hemelen is, Uw Naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons vandaag ons brood uit de hoogte en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven, en leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het rijk, en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

In den reinen Strahlen des Lichtes

Rudolf Steiner, GA267, p.176, als begeleidende woorden bij de rozenkruismeditatie.

’s avonts

In de zuivere stralen van het licht Gaat de godheid van de wereld glanzen In de zuivere liefde voor alle wezens Gaat de goddelijkheid van de ziel stralen Ik rust in de godheid van de wereld Ik zal mijzelf vinden In de godheid van de wereld.
In den reinen Strahlen des Lichtes Erglänzt die Gottheit der Welt In der reinen Liebe für alle Wesen Erstrahlt die Göttlichkeit der Seele Ich ruhe in der Gottheit der Welt Ich werde mich selber finden In der Gottheit der Welt.

’s ochtents

In de godheid van de wereld Zal ik mijzelf vinden In haar rust ik[] De goddelijkheid van de ziel gaat stralen In de zuivere liefde voor alle wezens De godheid van de wereld gaat glanzen In de zuivere stralen van het licht
In der Gottheit der Welt Werde ich mich selber finden In IHR ruhe ich; Es erstrahlet die Göttlichkeit der Seele In der reinen Liebe für alle Wesen Es erglänzt die Gottheit der Welt In den reinen Strahlen des Lichtes.

[] Nederlanders zullen op de regel met het sterretje vermoedelijk ‘In hem rust ik’ willen zeggen/denken.

Spreuken bij het gebed van overgave

Rudolf Steiner (GA40a, p.285), MAAR: Der Duktus dieses Spruches macht es sehr unwahrscheinlich, daß er von Rudolf Steiner stammt!

’s avonts

Ik draag mijn leed in de dalende zon, leg al mijn zorgen in haar lichtende schoot; in liefde gelouterd, in het licht omgevormd, komen zij terug, als helpende gedachten, als kracht voor offervaardige daden.
Ich trage mein Leid in die sinkende Sonne, lege all meine Sorgen in ihren leuchtenden Schoß in Liebe geläutert, im Lichte gewandelt, kehren sie wieder als helfende Gedanken, als Kraft zu opferfreudigen Taten.

’s ochtents

O Michaël, voor jouw bescherming beveel ik mij aan, met jouw leiding verbind ik mij. van ganser harte! Opdat deze dag een afbeelding moge worden, van jouw noodlot-ordenende wil.
Oh Michael, in deinen Schutz befehle ich mich, Deiner Führung verbinde ich mich aus ganzer Herzenskraft, daß dieser Tag Abbild werden möge Deines schicksalordnenden Willens.

De eerste lerarenmeditatie

Ik ben een tijd leraar geweest…

Rudolf Steiner

In de schijn van het zintuigwezen, daar leeft de wil van de geest, Als wijsheidslicht zich vertonend, en innerlijke kracht verbergend; In het ik van het eigen wezen, Daar schijnt mensenwil, Als openbaring van het denken, Op eigen kracht steunend; En eigen kracht met het licht van de wereldwijsheid machtig vereend met het zelf: Vormt mij, ik die mij tot het goddelijk hoge wend verlichtingskrachten zoekend.
Im Schein des Sinnewesens, Da lebt des Geistes Wille, Als Weisheitslicht sich gebend, Und innre Kraft verbergend; Im Ich des eignen Wesens, Da scheinet Menschenwille, Als Denkens Offenbarung, Auf eigne Kraft sich stützend; Und eigne Kraft dem Lichte Der Weltenweisheit machtvoll Geeinet zu dem Selbste: Gestaltet mich, der ich mich Zum Göttlich-Hohen wende Erleuchtungskräfte suchend.

De tweede lerarenmeditatie

Rudolf Steiner

Geestelijk zien, Wend je schouwend naar binnen; Hartelijk tasten Beroer het tere ziele-zijn; In het vermoedende geestes-zien; In het hartelijke ziele-tasten, Daar weeft zich bewust-zijn. Bewust-zijn, dat uit het boven En het onder van het mensen-wezen Bindt wereld-klaarte Aan de aarde-donkerte. Geestelijk zien Hartelijk tasten Zie, Tast In het mensen-innerlijk Wevende wereld-klaarte In heersende aarde-donkerte: Mijn eigen Mensen-vorm-kracht verwekkende Krachtscheppende Wildragende Zelf.
Geistiges Blicken, Wende dich schauend nach Innen; Herzliches Tasten Rühre am zarten Seelen-Sein; Im ahnenden Geistes-Blicken, Im herzhaften Seelen-Tasten, Da webt sich Bewußt-Sein. Bewußt-Sein, das aus dem Oben Und dem Unten des Menschen-Wesens Bindet Welten-Helle An das Erden-Dunkel. Geistiges Blicken Herzliches Tasten Erblicke, Ertaste Im Menschen-Innern Webende Welten-Helle In waltendem Erdendunkel: Mein eigenes Menschen-Bilde-Kraft zeugendes Krafterschaffendes Willentragendes Selbst.

Meditatie voor het hart

Rudolf Steiner, o.a. GA266/1 en GA264

’s avonts

Stralender dan de zon, Zuiverder dan de sneeuw, Fijner dan de ether, Is het zelf; de geest in mijn hart. Dit zelf ben ik, Ik ben dit zelf.
Strahlender als die Sonne, Reiner als der Schnee, Feiner als der Äther, Ist das Selbst; Der Geist in meinem Herzen Dies Selbst bin Ich Ich bin dies Selbst.

’s ochtents

Ik ben het zelf Het zelf ben ik. De geest in mijn hart Is het zelf; Het is feiner dan de ether, Zuiverder dan de sneeuw, Stralender dan de zon.
Ich bin das Selbst Das Selbst bin ich. Der Geist in meinem Herzen Ist das Selbst; Es ist feiner als der Äther, Reiner als der Schnee, Strahlender als die Sonne.

Genezende meditatie

Uit “Spirituele weerbaarheid in de coronacrisis” van Thomas Mayer, oefening 17. Meditatie van Sigwart zu Eulenburg: “Brücke über den Strom”, 1931

Gij God, die in mij rust, Ik roep u aan! – Kracht van uw kracht, Licht van uw licht – dat de genezingskracht mij eigen wordt! Met deze macht doorlicht ik de ondoorzichtige materie van de ziekte en stel deze onder de omvormende stralen van de oerkracht van God, die door mij werkt! – Dat alle duisternis lichtmaterie worde, doorstroomd door de reinigende adem van de godheid, en voortaan de heilige wet van de harmonie vervulle, die voor de materie “gezondheid” betekent.
Du Gott, der Du in mir ruhst, Dich rufe ich! – Kraft von Deiner Kraft, Licht von Deinem Licht – sei Heilkraft mir eigen! Durch diese Macht durchlichte ich der Krankheit undurchsichtige Materie und stelle sie unter die verwandelnden Strahlen der Urkraft Gottes, die durch mich wirkt! – Alles Dunkel werde Lichtmaterie, durchströmt von der Gottheit reinigendem Atem, und erfülle von jetzt ab ohne Unterlaß das heilige Gesetz der Harmonie, das für die Materie „Gesundheit“ bedeutet.

Elementenwezens

Het duurt even voor je er wat mee kan. In het begin is het gewoon raar. Maar gaandeweg merk je dat het logies en zinvol is: alles is bezielt, in alles leeft een wezen. Elementyre wezens, natuurwezens, maar ook masjinewezens. In de loop der jaren hep ik enige teksten vertaalt hierover.

Gebet voor Moeder Aarde

Gebeden voor Moeder Aarde gegeven door het steenwezen Kapoewoe, naar aanlyding van de olieramp in de Meksikaanse Golf in 2010. Hierover verscheen een boekje in de reeks Flensburger Hefte, dat in het Nederlants is vertaalt en uitgegeven door Winde (Nearchus). Daaruit komt dit gebet.

Zegenspreuk van een lantschapskoning voor de mensen

Uit een boek van Karsten Massei.

De drie stappen Ga langzaam in jezelf terug voel de volheid van je eigen wezen je leeft, je bent. Open je, ontwaak, neig je naar de wezens die je leven liefdevol meedragen omdat de aarde jullie thuis is. Nodig hen uit leven van je innerlijk leven te zijn je te bewonen zoals je jezelf bewoont je te vervullen zoals je jezelf vult. Dan spreken ze want ze spreken hoedanook tot jou maar ze willen uitgenodigd worden anders verstommen ze als je naar ze kijkt.
Die drei Schritten Gehe langsam in dich zurück fühle die Fülle deines eigenen Wesens du lebst, du bist. Schließe dich auf erwache neige dich den Wesen zu die dein Leben liebevoll mittragen weil die Erde eure Heimat ist. Lade sie ein, Leben deines inneren Lebens zu sein dich zu bewohnen wie du dich bewohnst dich auszufüllen wie du dich ausfüllst. Dann sprechen sie denn sie sprechen sowieso zu dir sie wollen aber eingeladen werden sonst verstummen sie wenn du auf sie schaust.

Verlossing van zentmasten en andere technise wezens

Onlangs (2020) begon ik me te verdipen in de diskussi ront 5G en wert steets verontruster. De vraag wierp zich op: wat kan je doen, wat kan je bydragen? Dus niet alleen maar protestbriven schryven of, gotbetert, zentmasten in brant steken. Weer kwam Thomas Mayer te hulp, hij stuurde me een werkdokument over de verlossing van zentmasten. Hier wort ik zo bly van! Je kan gewoon zelf iets doen! Om dit met wat mensen aan te kunnen pakken hep ik het vertaalt: Hantlyding voor de verlossing van zentmasten, zonnepaneleninstallasies, mobile telefoons en andere technise apparaten. Ook bruikbaar voor mobile telefoons, spelkonsoles enz. enz.

Ter referensi vint je hier de laatste versi van Thomas Mayer zelf, in het Duits.

In het kader van de verbouwing van de kerk van de Christengemeenschap in Driebergen is een ritueel gedaan om een zendmast op deze manier. De tekst hiervan is mooi en heel bruikbaar: een soort vereenvoudigde versi van het bovenstaande, voor onervarenen :-)

Deze tekst is mij aangereikt door Ferry van der Loos, die samen met zijn vrouw Margarte zo’n ritueel begeleidde op hun heel eigen manier. Voor herhaling vatbaar. Hou hun website in de gaten.

Vrye school

In de Michaël-edisi 2014 van de rontbrief van de pedagogise seksi van de vrye hogeschool aan het Goetheanum, stont een open brief van Valentin Wember. Deze vont ik zo pakkent, dat ik hem hep vertaalt. Elke vryeschoolleraar zou dit moeten lezen.

Waar gaan we ygelik heen?

Waar gaan we eigenlijk heen? Open brief aan de collega’s, van Valentin Wember.

België

By het snuisteren op zolder by myn ouders kwam ik een leuke tekst tegen over de geschiedenis van België. De tekst stamt van 1994. Het eerste historise gedeelte is voor idereen interessant, de rest voor antropozofies geïnteresseerden. Er is een wat kortere en wat langere versie, ik raat de langere van Johan Steverlinck aan.

Ik hep het manuskript, getiept met tiepmasjine, ingeskent en met OCR ontsyfert. Na heel wat redigeerwerk is er het volgende uitgekomen: